مرور برچسب

سالمندان

تاب آوری بازنشستگان و سالمندان

تاب آوری بازنشستگان و سالمندان از جمله موضوعات مغفول در سلامت اجتماعی است . اجتماعی ماندن ، دغدغه مالی کمتر ، هدفمندی ، گسترش تعاملات اجتماعی در توسعه تاب آوری سالمندان و بازنشستگان موثر است .