مرور برچسب

سارا هیات

قدرت کرونا یا قدرت انسانیت!؟

دو سال پیش بود که در جایی همین نزدیکی ها در کشوری دوست ! ویروسی به نام کرونا ،آمد و دولت و ملتشان را دست پاچه کرد و ما هم که اصولا در چنین مواقعی اصل آرامش و وفا هستیم گفتیم:خب به ما چه ربطی دارد؟ اصلا می میرند که بمیرند! کارد

تاب آوری فرهنگی چیست؟

تاب آوری فرهنگی چیست ؟تاب آوری فرهنگی، توانایی یک سیستم فرهنگی در پشت سر گذاشتن سختی ها، کنار آمدن با تغییرها و تداوم پیشرفت می باشد: بنابراین، تاب آوری فرهنگی به معنی استمرار و تغییر است تاب آوری فرهنگی نشان می دهد که چگونه پیشینه فرهنگی…