مرور برچسب

سارا حق بین تاب آوری

تنها زندگی کردن در حال شکل گیری و افزایش است

تنها زندگی کردن به فرد فضایی برای تنفس می‌دهد و زمانی را برای وی فراهم می‌کند که به درون خود نگاهی بیندازد. تنها زندگی کردن در حال شکل گیری و افزایش است افراد وقتی تنها هستند بیشتر از زمانی که با دیگران هستند احساس واقعی بودن می‌کنند