مرور برچسب

روش و منش تاب آوری

روش و منش تاب آوری

نمیتوان از بروز اتفاقات گاه و بیگاه و صدمات و آسیب های غیر قابل پیش بینی جلوگیری کرد تاب آوری است که میتواند از سلامتی ما حفاظت کند