مرور برچسب

روشهای تاب آوری

تاب آوری و خود ارزیابی

خود ارزیابی و سنجش بخش مهمی از کار ما با جوانان است به ویژه آن دسته از که دنبال تاب آوری و جویای نیک زیستی هستند ضروری و آموزنده است که در این فرایند جوان تصویری از تعادل یا عدم تعادل و تاب آوری خود داشته باشد. هدف دیگر سنحش در فرایند ذهن…