مرور برچسب

روانشناسی محیط

تاب آوری و محیط زیست

تاب آوری محیط زیست ، آموزش عالی و سازمانهای مردم نهاد را در بخش مسئولیتهای اجتماعی چشم براه است روانشناسی محیط‌زیست در طبقه بندی روان‌شناسی محیطی (Environmental psychology) قرار میگیرد.تاب آوری روانی ریشه در محیط انسان ساز و محیط زیست…