مرور برچسب

روانشناسی اجتماعی

تاب آوری اجتماعی تحت تاثیر آموزش است

تاب آوری اجتماعی تحت تاثیر آموزش است رسانه ها میتوانند هم در آموزش و هم در تبلیغات ایفای نقش نمایند از تاثیر مثبت رسانه ها و یا بدکارکردی آنها نباید غافل بود همه جا در معرض تبلیغات و یا تحت تاثیر آموزش های مستقیم و غیر مستقیم هستیم .

تاب آوری متداول ترین رفتار آدمی است

تاب آوری رایج است تاب آوری متداول ترین رفتار آدمی است تاب آوری رفتاری الزامی و مفهومی بنیادی در سازه سلامت است و براستی انسان ها تاب آوری قابل توجهی دارند این همان چیزی است که باید خاطر نشان کنیم