مرور برچسب

دیسکلکولیا

دیسکلکولیا یا بیماری اعداد چیست ؟ 

بیماری اعداد یا دیسکلکولیا یک نوع ناتوانی است که منجر به دشواری یادگیری ریاضیات و درک مفاهیم آن می‌شود. بطور مثال اِشکال در درک اعداد، درک محاسبات ریاضی و درک مفاهیم ریاضیات. گاهی اوقات از این مشکل، به‌طور غیررسمی به عنوان «نارساخوانی…