مرور برچسب

دکتر مصطفی اقلیما

مددکاری اجتماعی نیاز امروز

مددکاری اجتماعی نیاز جامعه امروز ، توجه به بحث مددکاری اجتماعی یکی از موضوعاتی است که اگر بر روی آن سرمایه‌گذاری درستی انجام شود، می‌توانیم نتیجه مثبت آن را در رفتارهای اجتماعی افراد نظاره‌گر باشیم. مددکاری اجتماعی یعنی کمک به انسان‌ها…