مرور برچسب

دکتر رضا زمانی درگذشت

دکتر رضا زمانی روانشناس برجسته بین المللی درگذشت

دکتر رضا زمانی روانشناس برجسته بین المللی و رییس انجن روانشناسی ایران در تاریخ اول اردیبهشت ماه یکهزار و چهارصد و دو  درگذشت. دکتر رضا زمانی از بنیانگذاران انجمن روانشناسی ایران بود ایشان متولد ۲۵ اردیبهشت،۱۳۱۷ تهران و دكترای روانشناسی…