مرور برچسب

دکترمحمدرضامقدسی

روش و منش تاب آوری

نمیتوان از بروز اتفاقات گاه و بیگاه و صدمات و آسیب های غیر قابل پیش بینی جلوگیری کرد تاب آوری است که میتواند از سلامتی ما حفاظت کند

تاب آوری کودک و نوجوان

تاب آوری از طریق فعالیت های بیرون از خانه و مدرسه معمولا از جنس مشارکت اجتماعی هستند تفریح ​​در فضای باز لزوماً ماهیتی رقابتی و مسابقاتی ندارد

تعریف و تاریخچه تاب آوری خانواده

مفهوم تاب آوری خانواده، به ظرفیت خانواده برای مواجه شدن و مدیریت کردن شرایط دشوار، شامل داشتن منابع خانوادگی که آنها را قادر می سازد تا با سختی ها مواجه شوند و قوی بمانند، اطلاق می شود.

تاب آوری آب چیست ؟

تاب آوری آب چیست ؟ تاب آوری آب به معنای توانایی سیستم های زیست بوم شناختی نسبت به آب و هوا در راستای بهبود و سازگاری پس از بروز شرایط دشوار اقلیمی و منعطف ماندن نسبت به آینده نامشخص سیستم آبی است.دو عامل اصلی و موثر بر کاهش کیفیت و کمیت در…

تاب آوری خانواده (family resilience)

تاب آوری خانواده را میتوان پاسخ مثبت به مشکلات خانواده نامید تاب آوری خانواده  همچنین میتواند توانایی پایداری و  عبور از شرایط دشوار با تامل و تدبیر باشد . تاب آوری خانواده را میتوان "روندی فعال و مثبت از پایداری , خود سازی و رشد در…

تاب آوری اجتماعی چیست ؟

تاب آوری اجتماعی را میتوان ظرفیت تبدیل و تحول، تطبیق و سازگاری و توان مقابله با تنش و بحرانهای اجتماعی نامید. تاب آوری اجتماعی از ظرفیت و توانایی خاصی در افراد و گروهها، خانواده و جوامع صحبت میکند که عمدتا یادگیری و سازگاری در تغییرات تحمیل…