مرور برچسب

دوپامین

نقش دوپامین در بدن چیست ؟

دوپامین نوعی انتقال دهنده عصبی در مغز استاختلال در تولید دوپامین می تواند سلامت روان را به خطر بیندازد دوپامین موجب یادگیری و دقت، هیجان و شادی، کنترل حالت های روحی مثل افسردگی ، لذت، سرخوشی و خواب است