مرور برچسب

درمان متمرکز بر هیجان

درمان متمرکز بر هیجان emotional focused therapy چیست ؟

درمان متمرکز بر هیجان emotional focused therapy چیست ؟درمان هیجان مدار یک رویکرد جدید در روان درمانی است که به صورت کوتاه مدت و ساختارمند در خانواده درمانی، زوج درمانی و یا به صورت فردی به کار می‌رود و درمانگر پس از