مرور برچسب

درمان شناختی رفتاری و سرطان

کاهش نشانه‌های بالینی سرطان پستان

درمان شناختی-رفتاری با آماج قرار دادن باورها و تفکرات غیرمنطقی و به چالش کشیدن آن‌ها و بازسازی شناختی توانسته است اثرات مطلوبی بر نشانگان بالینی بیماران مبتلا به سرطان پستان بگذارد.