مرور برچسب

دانشگاه دیجیتال چیست ؟

دانشگاه دیجیتال چیست؟

دانشگاه دیجیتال، دانشگاهی است که مبتنی بر فناوری‌های دیجیتال، نظام مدیریتی و یادگیری خود را با رویکردی اکوسیستمی متحول نموده است .