مرور برچسب

دانشگاه تاب آور

مدلسازی تاب آوری دانشگاه ها در شرایط بحران

مدلسازی تاب آوری دانشگاه ها در شرایط بحران در آموزش عالی عناصر ساختاری وجود دارد که اقدام جهت تغییر شرایط مالی را دشوار می کند. از دیگر سو ساختار دانشگاه ها، دسترسی و تخصیص سریع به منابع برای مقابله با فشارهای مالی را با مشکلاتی روبرو می…