مرور برچسب

خود مراقبتی

خودگویی و آرامش

خودگویی مثبت و آرامش در ارتباط هستند من نحوه توصیف احساسی را که داشتم تغییر دادم، به جای اینکه با خود بگویم: «تمام وجودم احساس تنهایی می‌کند» گفتم: «بخشی از وجودم احساس تنهایی می‌کند». این تغییر کوچک تاثیر بزرگی داشت