مرور برچسب

خط تولید تاب آوری مدیریت است

قدرت آسیب از غفلت است

قدرت آسیب از غفلت است خط تولید تاب آوری مدیریت است، گسترش مرزهای مدیریت و اقتدار میدانی وزرات بهداشت مورد انتظار است.