مرور برچسب

خطر پذیری و تاب آوری

تاب آوری و تحقیقات ریسک

شناخت ریسک موجب پیشگیری می شود.هنگامی که عوامل خطر شناسایی می شوند، می‌توان از آنها جلوگیری کرد که خود منجر به بهبود نتایج سلامتی می‌شود سازه تاب آوری به شرایطی اشاره می کند که افراد قادر به جلوگیری از نتایج منفی مرتبط با ریسک هستند