مرور برچسب

خبرگزاری تاب اوری

تاب آوری رسانه ، تاب آوری سازمانی

سازمان رسانه ای تاب‌آور سازمانی است که قادر باشد تهدیدات را پیش‌بینی کرده و با اقدامات پیشگیرانه از تأثیر پیامدهای تهدیدات بکاهد و حتی به تهدیدات پیش‌بینی نشده‌ای که اتفاق افتاده، پاسخ مناسب دهد.