مرور برچسب

خانه تاب آوری کشور

تاب آوری فرهنگی چیست؟

تاب آوری فرهنگی چیست ؟تاب آوری فرهنگی، توانایی یک سیستم فرهنگی در پشت سر گذاشتن سختی ها، کنار آمدن با تغییرها و تداوم پیشرفت می باشد: بنابراین، تاب آوری فرهنگی به معنی استمرار و تغییر است تاب آوری فرهنگی نشان می دهد که چگونه پیشینه فرهنگی…