مرور برچسب

جشن جهانی نوروز

نوروز به عیان و نهان نماد تاب‌آوری است

نوروز صرف نظر از جنبه های طبیعی ، فرهنگی ، عرفانی ، کیهانی و اجتماعی بی مانند ،  جشنی جهان شمول ، خرد سالاری نوروز است که موجب جهانگیری آن است نوروز به عیان و نهان نماد تاب‌آوری است ایران وطن نوروز است و نوروز نماد تاب آوری است .…