مرور برچسب

تک فرزند

تک فرزندی خوب است یا خیر؟

تک فرزندی خوب است یا خیر؟ تک فرزندان کودکانی هستند که یا خواهر و برادر ندارند و یا به فرزندی پذیرفته می شوند. در قرن بیستم نرخ تولد و اندازه خانواده ها به وضوح کاهش و تعداد خانواده های تک فرزند افزایش یافته است.