مرور برچسب

توانایی و تاب آوری تغییر

تاب آوری تغییرات غیر منتظره دشوارتر است

تاب آوری و تغییر برآوردی خردمندانه از آنچه که در مسیر تحولات پیش خواهد آمد را نیازمند است کاری که در کنار مربیان و کوچ تاب آوری خود انجام خواهیم داد تغییر کلید واژه طلایی تاب آوری است تاب آوری توانایی مدیریت تغییرات است تغییر کلید واژه…