مرور برچسب

تهدید کلیشه

تهدید کلیشه و تاب آوری چیست ؟

تهدید کلیشه مین گذاری هیجانی نامیده شده است تاب آوری متیواند بر تهدید طرحواره غلبه و از سقف شیشه ای نیز عبور کند تهدید کلیشه شکلی از اضطراب است که به خاطر تعلق افراد به شرایط خاص ، طبقه اجتماعی ، مرتبه شغلی ، سطح تحصیلات ، معلولیت ، بیماری…