مرور برچسب

تقویت تاب آوری کودکان

تقویت تاب آوری در کودکان

تاب آوری یعنی ظرفیت مقابله سالم با مشکلات و شرایط دشوار و پاسخ انعطاف پذیر به آنها. یک انسان اگر بخواهد در مقابل ناکامی های زندگی با قدرت روبه رو شود و ناکامی ها زمین گیرش نکند، باید تاب آور باشد. مهم ترین عامل تاب آوری که انتخاب ها و عکس…