مرور برچسب

تفریح درمانی و تاب آوری

اثربخشی تفریح درمانی بر تاب آوری سالمندان

اثربخشی تفریح درمانی بر تاب آوری سالمندان ، شش بعد اصلی برای سلامتی در نظر گرفته شد. این ابعاد شامل بعد فیزیکی، اجتماعی، عاطفی، هوشی، معنوی و بعد حرفه ایست. هریک از این ابعاد در تعامل با ابعاد دیگر چرخ سلامتی انسان را به حرکت درمی­آورد و…