مرور برچسب

تعریف تاب آوری شناختی

تاب­ آوری شناختی چیست و چگونه اندازه ­گیری می­شود؟

عوامل محافظتی که در میزان تاب­ آوری شناختی نقش دارند به دو دسته تقسیم می­شوند: اول عوامل ایستا که طی مداخله تغییر نمی­کنند، مانند سن و جنسیت. دوم عوامل پویا که تغییرپذیر هستند مانند محیط، عملکرد خانواده، شرایط اقتصادی و اجتماعی