مرور برچسب

تصویر سازی کودکان

تصویر سازی آرامبخش ابزاری برای توسعه تاب آوری کودکان است

تصویر سازی آرامبخش ابزاری برای توسعه تاب آوری کودکان است فرار از لحظات دشوار نمیتواند شیوه ی کنار آمدن با آن را به شما یاد دهد افراد تاب آور که خودشان به تنهایی به موقعیت ها رسیدگی میکنند گاهی برای چگونگی با مواجه با استرس از دیگران…