مرور برچسب

تصویر سازی و تاب آوری

تصویر سازی آرامبخش ابزاری برای توسعه تاب آوری کودکان است

تصویر سازی آرامبخش ابزاری برای توسعه تاب آوری کودکان است فرار از لحظات دشوار نمیتواند شیوه ی کنار آمدن با آن را به شما یاد دهد افراد تاب آور که خودشان به تنهایی به موقعیت ها رسیدگی میکنند گاهی برای چگونگی با مواجه با استرس از دیگران…