مرور برچسب

تاب اوری 15 اکتبر

ایجاد تاب آوری در زنان روستایی به دلیل همه گیری کووید – ۱۹

باید برای زنان روستایی سرمایه گذاری کنیم تا آنان به خدمات درمانی، حمایت اجتماعی و اطلاعات کشاورزی مورد نیاز خود دسترسی داشته باشند. باید شکاف دیجیتالی را برطرف کنیم و خدمات اساسی را برای پاسخگویی در سایه همه گیری خشونت علیه زنان ارائه دهیم.