مرور برچسب

تاب اوری لیندا ترون

تاب آوری جوانان و فرهنگ

تاب آوری جوانان و فرهنگ اثر  لینداسی، ترون ، لیندا لینبرگ و مایکل آنگار مدیر مرکز مطالعات تاب آوری است  و ودر سال ۲۱۰۵ منتشر شده و  توسط عفت حیدری و محمدرضا مقدسی مدیر و موسس خانه تاب آوری ایران  ترجمه و توسط