مرور برچسب

تاب اوری عاطفی

توسعه تاب آوری عاطفی

سه مرحله برای توسعه تاب آوری عاطفی وجود دارد که نشان دهنده مسیر شما برای درک احساسات در محل کار است و ساختاری برای یادگیری تاب آوری عاطفی فراهم می کند. تاب آوری عاطفی یک طرز فکر و یک مجموعه مهارت است که منجر به دستیابی به نتایج می شود.