مرور برچسب

تاب اوری در مدرسه

مدرسه تاب آور

مدرسه بعد از خانواده ها، محتمل ترین محل برای دانش آموزان هستند تا آن ها شرایطی را تجربه کنند که تاب آوری در آنان تقویت شود.