مرور برچسب

تاب اوری اجتماعی

تاب‌آوری اجتماعی برای بحران

ارتقاء تاب‌آوری اجتماعی برای بحران؛ شهرداری‌ها چه وظایفی دارد؟ امروزه توجه به سلامت اجتماعی - روانی و کنترل و ارتقاء تاب‌آوری فردی و اجتماعی ضرورتی اجتناب ناپذیر است