مرور برچسب

تاب آور

در مسیر تاب آوری

 مسیر تاب آوری از شانس تبعیت نمیکند در مسیر تاب‌آوری، خوش شانسی تعیین کننده نیست ، تاب آوری را باید آموخت، این مسیر عمیق است و درد جزء جدایی ناپذیر از آن است