مرور برچسب

تاب آور یقاصدک

باشگاه تاب آوری ، خانواده و مدارس

یک عامل مهم در چگونگی ارتقاء تاب آوری و ایجاد تاب آوری در مدارس، تقویت و حمایت از ارتباط بین مقاطع مختلف مدارس ( دبستان، راهنمایی و دبیرستان) و یا سایر واحدهای آموزشی است.