مرور برچسب

تاب آوری یعنی اقدام

تاب آوری یعنی اقدام

تاب آوری یعنی اقدام ،اقدام وجه تمایز تاب آوری است تاب آوری از تبار اقدام است در هرکجای گیتی در تمامی ادوار زندگی  در واقع همیشه همه چیز آنطور که ما میخواهیم پیش نمیرود.

تاب آوری یعنی اقدام و انجام دادن تا داشتن چیزی

تاب‌آوری از مهارت‌های اصلی هر شغلی در شرکت‌ها، کسب و کارهای کوچک، آژانس‌های عمومی، خدمات حرفه‌ای و خویش فرمایی به ویژه در زمان بحران است. مهم است بدانید وقتی با وقایع مخل زندگی روبه رو می‌شوید، می‌توانید دوباره به موقعیت قبل بازگردید. شما…

بحران بازتابی از نیاز به اقدام است؛ تاب آوری یعنی اقدام

بحران بازتابی از نیاز به اقدام است؛ تاب آوری یعنی اقدام سلامت پزشک محور از پای در خواهد آمد اگر مشارکت و تعهد همگانی همراه نباشد، کادر جان برکف درمان را تحسین و دورد میفرستیم و به نقش و مسئولیت اجتماعی خود عمل خواهیم کرد. سلامت پزشک محور از…