مرور برچسب

تاب آوری پرستاران

تاب آوری برای پزشکان و پرستاران ، مسیرتوجه آگاهی

تاب آوری برای پزشکان و پرستاران ، مسیرتوجه آگاهی لازم است تاب آوری پزشکان و پرستاران وکادر درمان بطور کلی مورد توجه بیش از پیش واقع شود. توجه آگاهی عاملی کلیدی در توانایی و تاب آوری است و به منزله روش زندگی در زمان حال ( اینجا و اکنون)…