مرور برچسب

تاب آوری و عدالت

تاب آوری عدالت محور است؛ برابری ضرورتی اجتماعی و نیازی روانشناختی است

تاب آوری عدالت محور است برابری ضرورتی اجتماعی و نیازی روانشناختی است تاب آوری عدالت محور است بیعدالتی میتواند موجبات صدمات روانشناختی و آسیب های اجتماعی باشد این بدان معناست که تلاش برای توسعه عدالت علاوه بر اینکه ضرورت و نیازی روانشناختی…