مرور برچسب

تاب آوری و سرسختی ذهنی

تاب‌آوری و سرسختی ذهنی

بین تاب‌آوری (resilience) و سرسختی ذهنی (mentaltoughness) تفاوت وجود دارد و اگرچه این دو مفهوم مرتبط با یکدیگرند اما تفاوت‌های مهمی نیز بین آنها وجود دارد. متأسفانه، این روزها این اصطلاحات اغلب به جای یکدیگر استفاده می‌شوند.