مرور برچسب

تاب آوری و خود شفقتی

کوچینگ تاب آوری و خود شفقتی

کوچینگ تاب آوری و خود شفقتی داشتن رفتار مهربانانه نسبت به خود در مواجهه با مشکلات شخصی، سلامت روانی ، توانایی و تاب آوری را ارتقا می‌دهد. برای مثال، خود شفقتی بیشتر به سطح پایین‌تر افسردگی و اضطراب نسبت داده می‌شود