مرور برچسب

تاب آوری و اعتیاد

آموزش تاب آوری برای معتادان میتواند زندگی دوباره باشد

آموزش تاب آوری برای معتادان میتواند زندگی دوباره باشد آموزش تاب آوری علاوه بر درمان و پیشگیری میتواند موجب ارتقای کیفیت زندگی معتادان باشد وابستگی به مواد مخدر ممکن است  با یک اختلال روان‌پزشکی نیز همراه باشد .