مرور برچسب

تاب آوری و اعتیادرفتاری

تاب آوری دختران و سواد رسانه ای

تاب آوری دختران و سواد رسانه ای توسط مدیر و موسس خانه تاب آوری دکتر محمدرضا مقدسی مورد تاکید قرار گرفته است. توجه به تاب آوری و سواد رسانه ای دختران در شبکه های اجتماعی از اهمیتی ویژه برخوردار است نگاهی به ادبیات تحقیق نشان میدهد که دختران…