مرور برچسب

تاب آوری هیجان زهرا نیازاده

تخلیه‌هیجانی از مسیرهای توسعه تاب‌آوری روانی به‌ شمار می‌آید

تخلیه هیجانی روشی کارآمد برای توسعه تاب آوری روانی بشمارمی آید در روانکاوی به فرآیند کاهش تنش هیجانی از راه بازپیدایی یک تجربه تنش زا در گفتار، عمل یا هردو تخلیه هیجانی گفته میشود تخلیه هیجانی از مسیرهای توسعه تاب آوری بشمارمی آید