مرور برچسب

تاب آوری همسران بحران

تاب آوری همسران

تاب آوری همسران نه تنها با شیوع ویروس کرونا بلکه در مواجهه با هر بحرانی اهمیت خود را نمایان میکند تاب آوری همسران را به قلم و ترجمه سپیده سلطانی پور با ذکر  ۱۱ موردی که درمانگران برای توانایی و تاب آوری زوجین در توصیه کرده اند میخوانیم :