مرور برچسب

تاب آوری معنویت

باشگاه تاب آوری ، معنامندی ومعنویت

تاب آوری بر توانمندی ها و استعدادهای انسان تأکید دارد لذا عواملی که انطباق هرچه بیشتر آدمی با مشکلات زندگی شوند؛ بنیادي ترین متغیرهای پژوهش درتاب آوری بشمار می آیند تاب آوری عبور موفقیت آمیز از مسائل و مشکلات را توصیف میکند که این مهم جز…