مرور برچسب

تاب آوری مدرسه

تاب آوری در مدارس یا تاب آوری برای مدارس

مدرسه را شاید بتوان بهترین محیط برای توسعه تاب آوری نامید تاب آوری در مدارس یا تاب آوری برای مدارس مساله این است ؟ انگیزه و تلاش فردی معلمان برای توسعه تاب آوری د رمدرسه تنها بخشی از فرایند ایجاد تاب آوری است

تاب آوری ضرورتی در تربیت و تحول مثبت نوجوانان است

تاب آوری ضرورتی در تربیت و تحول مثبت برای نوجوانان است مریم عامری روانشناس و نویسنده در خانه تاب آوری نوشت : این سخنی با نوجوانان ، مربیان و والدین عزیز است نوجوانی راهی  نو ، مسیری نو، و این بالندگی و میل به تکمیل و تکامل فرصت خجسته ای…

مدارس تاب آور

مدارس کانون آموزش رفتارهای سلامت محور هستند  مشارکت اجتماعی از طریق تعدد وتنوع ذخایر رفتاری موجب توسعه و تقویت ” تاب آوری ” است.