مرور برچسب

تاب آوری مدارس

اهمیت آموزش تاب آوری در مدارس

آموزش تاب آوری یکی از بهترین شیوه هایی است که به افراد کمک می کند تا در کنار هم هماهنگ و پایدار زندگی کنند. آموزش تاب آوری در بسیاری از کشورها، حوزه جدیدی از تمرکز بوده است. این امکان را برای مردم فراهم می کند تا ارزش های صلح و تاب آوری را…

باشگاه تاب آوری / از خانه تا مدرسه

میتوان مفهوم تاب آوری را به سه روش بررسی کرد: روش اول : با شناسایی ویژگی های بچه هایی که در محیط هایی بزرگ شدند که آسیب های مختلفی را تجربه کردند اما همچنان به رشد خود ادامه دادند. روش دوم: بررسی پاسخ های متفاوتی که هر کودک با توجه به سطح…