مرور برچسب

تاب آوری محیط زیست

اکو سایکولوژی چیست ؟

اکوسایکولوژی روشی برای نگریستن به انسان و جهان است. مفهومِ «اکوسایکولوژی»، تشکیل‌شده از «سایکولوژی» است که وظیفه‌‌ی مطالعه‌‌ی انسان را برعهده دارد و برگرفته از «اکولوژی» است که محیط زیست را مطالعه می‌کند.

تاب آوری و محیط زیست

تاب آوری محیط زیست ، آموزش عالی و سازمانهای مردم نهاد را در بخش مسئولیتهای اجتماعی چشم براه است روانشناسی محیط‌زیست در طبقه بندی روان‌شناسی محیطی (Environmental psychology) قرار میگیرد.تاب آوری روانی ریشه در محیط انسان ساز و محیط زیست…

حفاظت از محیط زیست جدای از تاب آوری اجتماعی نیست

حفاظت از محیط زیست جدای از تاب آوری اجتماعی نیست اهمیت تاب آوری دربرابر تهدیدات زیست محیطی ، تجدیدپذیری و ترمیم پذیری منابع تخریب شده ؛  چکونگی تاثیر و تعامل انسان با اقلیم و محل زندگی خویش هم به لحاظ شهرسازی و معماری هم به لحاظ منظر و … به…